Privacyreglement | AVG

 Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Jouw gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden! 

CS-Act (kvk 60440007) gevestigd aan Skiramere 5, 9617 EK Harkstede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens

CS-Act Coaching&Mediation
Skiramere 5, 9617 Harkstede, EK, 06 29563762, info@cs-act.nl

Christien Smit is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Zij is te bereiken via info@cs-act.nl.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

CS-Act verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je een coaching-, begeleiding- of mediationtraject bij ons aangaat, zullen wij indien noodzakelijk voor jouw traject ook naar bijzondere persoonsgegevens vragen. Deze gegevens worden bij jou zelf opgevraagd. Wij schakelen hiervoor uiteraard geen andere partijen in.
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt voor het doel waarvoor het is opgevraagd (coaching, begeleiding of mediation). De informatie wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden en zal uiteraard als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CS-Act verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om over voldoende informatie te beschikken om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en te begeleiden. Grondslag: toestemming
 • Het afhandelen van jouw betaling. Grondslag: wettelijke verplichting
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: toestemming
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Grondslag: toestemming
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag: toestemming
Geautomatiseerde besluitvorming

CS-Act neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.
CS-Act gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CS-Act bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens: Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
 • Bijzonder persoonsgegevens vermeld in rapportages: In geval van begeleiding en coaching tot een half jaar na beëindiging van het traject. In geval van mediation tot een jaar na beëindiging van het traject.
Delen van persoonsgegevens met derden

CS-Act verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld voor het maken van DISC analyses en/of administratiekantoor), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CS-Act blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CS-Act en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cs-act.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CS-Act neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor.

CS-Act wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.

oktober2018